1. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest HF Media Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-562),ul. Łąkowa 7a.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy.
  3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi Administrator może przetwarzać wyłącznie za zgodą Użytkownika.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Administratora w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych.
  5. Do ochrony danych przechowywanych na serwerach wykorzystuje się zabezpieczenia typu firewall.
  6. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych istotnych zmianach zasad ochrony danych osobowych Użytkowników. Istotne zmiany oznaczają wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania Danych Osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji Wyrażenia Zgody na zaktualizowanym formularzy zgody.
  7. Administrator może przeprowadzać badania ankietowe on-line w celu uzyskania informacji na temat Serwisu , a także opinii na temat ważnych kwestii związanych z usługami oferowanymi w Serwisie, za pośrednictwem zaproszeń e-mailowych, ankiet pop-up i grup fokusowych on-line. W takich przypadkach Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych, które będą wykorzystywane na potrzeby badań. Informacje takie będą anonimowe, będą miały charakter wyłącznie statystyczny i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Udział w badaniach ankietowych jest dobrowolny.
  8. O każdym przypadku prowadzenia badań ankietowych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zostanie poinformowany wraz z określeniem rodzaju i zakresu gromadzonych danych oraz celu ich przetwarzania. Użytkownik otrzyma również formularz zgody na przetwarzanie określonych danych przez Administratora.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego zalogowania się do Serwisu Premium konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: login, adres e-mail.
  10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres HF Media Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-562),ul. Łąkowa 7a bądź mailowo na adres [email protected]
  11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.