1. Organizatorem promocji pod nazwą „drogerium.pl z Regenerum” („Promocja”) jest HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Piotra Skargi 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział KRS 0000653595, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Promocja trwa od dnia 13.01.2018 r. do dnia 12.02.2018 r. do godziny 23:59:59 (włącznie) lub do wyczerpania zapasów.
 4. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów sklepu drogerium.pl (dalej „Uczestnik”) którzy w okresie trwania Promocji dokonają zakupu zestawu kosmetyków (dalej „Zestaw”) o nazwie „Zestaw promocyjny REGENERUM serum do paznokci + REGENERUM kuracja do dłoni” obejmującego Regenerum regeneracyjne serum do paznokci, olejek 5 ml oraz Regenerum regeneracyjna kuracja do dłoni, rękawiczki 1 para.
 5. Cena zestawu kosmetyków, w którego skład wchodzą Regenerum regeneracyjne serum do paznokci, olejek 5 ml i Regenerum regeneracyjna kuracja do dłoni, rękawiczki 1 para została policzona na podstawie ceny regularnej produktu Regenerum regeneracyjne serum do paznokci, olejek 5 ml zgodnie z ofertą sklepu drogerium.pl na dzień 12.01.2018 i ceny regularnej produktu Regenerum regeneracyjna kuracja do dłoni, rękawiczki 1 para na dzień 12.01.2018 r pomniejszonej o rabat w wysokości 70%.
 6. Ilość zestawów produktów Regenerum dostępnych w promocji „drogerium.pl z Regenerum” jest ograniczona.
 7. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 8. Promocja podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory będą poddawane jurysdykcji polskich sądów według właściwości powoda.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.drogerium.pl.
 12. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 13. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do dnia 28.02.2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania przesyłki.
 14. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.
 15. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 16. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu. Organizator rozstrzygnie reklamację w terminie 14 dni.
 17. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 18. Promocja: „drogerium.pl z Regenerum” nie łączy się z innymi promocjami drogerium.pl organizowanymi przez HF Media Sp. z o. o.